Product Detail - ไฟฉุกเฉิน
ไฟฉุกเฉิน

ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light System)

  • เป็นการให้แสงสว่างฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว รวมถึงการให้แสงสว่างเพื่อการหนีภัย และการให้แสงสว่างสำรอง โดยใช้ไฟฉุกเฉิน ไฟป้ายทางออก และระบบไฟฉุกเฉินแบบส่วนกลาง ที่ต้องต่อใช้งานร่วมกับหลอดไฟฉุกเฉิน
  • การให้แสงสว่างฉุกเฉินสามารถเลือกสภาวะการทำงานทั้งชนิดคงแสง และชนิดไม่คงแสง โดยมีอุปกรณ์สำหรับการให้แสงสว่างฉุกเฉินในการทำงาน เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า ชุดควบคุม อุปกรณ์ทดสอบ และอุปกรณ์แสดงภาวะ เป็นต้น
  • ไฟฉุกเฉินผ่านการออกแบบและคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ทำให้มีประสิทธิภาพสูงและสวยงามพร้อมที่จะเป็นเครื่องประดับภายในอาคาร หรือสถานที่ติดตั้งใช้งาน
  • จากคุณภาพและประสิทธิภาพสูงของระบบไฟฉุกเฉิน ทำให้ผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ได้ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น มอก. 1102-2538, มอก. 1955-2542 และมาตรฐาน CE Mark (Germany)
  • ระบบไฟฉุกเฉินสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินขัดข้องต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือ เกิดเหตุอัคคีภัย