Product Detail - ลวดเชื่อม YAWATA FT-51
ลวดเชื่อม YAWATA FT-51

ลวดเชื่อม YAWATA FT-51  สำหรับเหล็กเหนียว

  • เป็นลวดเชื่อมประเภทรูไทล์ เชื่อมง่ายในทุกท่าเชื่อม รวมทั้งท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง สะเก็ดกระเด็นน้อย แนวเชื่อมสวยงาม เชื่อมชิ้นงานบาง ๆ ได้ดี โดยเกิดการบิดตัวน้อยมาก
  • สำหรับงานเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป งานต่อเรือ และงานเชื่อมเรือเดินทะเล เชื่อมง่ายและเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม คุณภาพสูง สะเก็ดกระเด็นน้อย
  • ใช้เชื่อมเหล็กเหนียวสำหรับงานต่อเรือ ฐานลูกรีด โครงสร้าง และงานเชื่อมสำเร็จของงานโครงสร้างขนาดใหญ่
  • ขนาดลวด 2.0 มิล*250 มม., 2.6 มิล*350 มม., 3.2 มิล*350มม., 4.0 มิล*400., 5.0มิล*400มม.

ข้อแนะนำในการใช้งาน

  • ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท
  • ถ้าฟลักซ์ที่หุ้มมีความชื้นมาก การอาร์กและการไหลตัวของสแล็กไม่สมํ่าเสมอ เกิดรอยแหว่งขอบแนวหรือโพรงแก๊ส ในแนวเชื่อม ควรนำลวดเชื่อมที่ชื้นไปอบที่อุณหภูมิ 70~120℃ เป็นเวลา 60 นาทีก่อนใช้
  • การเชื่อมในท่าเชื่อมเอียงหรือท่าเชื่อมลง ควรจับลวดเชื่อมทำมุมกับชิ้นงาน และแนวที่จะเชื่อมเป็นมุมประมาณ 40-80°