Product Detail - คลิปหนีบดำ
คลิปหนีบดำ

คลิปหนีบดำ

  • ขนาด 19 mm. ความหนาเอกสารที่หนีบได้ 8 mm.คลิปดำ 2 ขา 
  • ขนาด 25 mm. ความหนาเอกสารที่หนีบได้ 10 mm.คลิปดำ 2 ขา 
  • ขนาด 32 mm. ความหนาเอกสารที่หนีบได้ 12 mm.คลิปดำ 2 ขา 
  • ขนาด 40 mm. ความหนาเอกสารที่หนีบได้ 19 mm.คลิปดำ 2 ขา 
  • ขนาด 50 mm. ความหนาเอกสารที่หนีบได้ 25 mm.คลิปดำ 2 ขา 
  • สำหรับหนีบกระดาษ เอกสารต่างๆ สะดวกต่อการรวบรวมเอกสาร
  • บรรจุ12 อัน/โหล