Product Detail - ถุงมือไนล่อน คละสี
ถุงมือไนล่อน คละสี

ถุงมือไนล่อน คละสี

  • สำหรับงานช่างต่างๆ งานเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร งานตัดอ้อย
  • งานใช้สอยในบ้านทั่วไป งานประมง และใช้ในโรงงานที่ต้องจับชิ้นส่วนขนาดเล็ก