Product Detail - หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น สีฟ้า
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น สีฟ้า

KF หน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์

  • เพื่อป้องกันผู้ป่วย และ บุคคาลากรทางการแพทย์ จากการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่อยู่ในเลือด น้ำลาย เสมหะ และ อนุภาคในอากาศ
  • สำหรับการใช้ครั้งเดียวใช้กับบุคลากรทางการแพทย์
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในคลินิก,โรงพยาบาล และ ครัวเรือน ใช้ป้องกัน เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และฝุ่นละออง